Технологиите и човекът

« Назад към откъсите

...

Задължителното условие, че всеки продукт и всяка дейност са създадени от хора и се създават за хора, се корени във всяко образование, дисциплина, бизнес инициатива, производство, бранш. Но човекът като индивид, който има чувства, емоции, начин на живот, мечти и жизнен път, се е отдалечил постепенно от много учения. Икономическите дисциплини като маркетинга, рекламата и продажбите например ни учат, че всичко се върти около потребители и клиенти. Единственото, което доближава обаче потребителите и клиентите до човека, са неговите социални параметри като имена, месторабота, доход, социално положение, семеен статус, географско положение и прочее етикети.

Производството на много продукти, от своя страна разглежда човека като механично изделие. В тези случаи, най-важното за производството е дали крайният потребител ще може механично да извършва конкретни действия с произведения продукт.

Описването на човека като голям сбор от етикети или робот, не е по вина тези науки и дейности. Всички икономически дисциплини и производствени процеси търсят оптималност, за да съществуват. Човешкото в човека е отрязано, за да може да бъде обслужено обществото с минимални изисквания към специфично поведение, социално положение или механични способности.

Технологиите, като част от производствената дейност, използват много икономически термини и похвати. Позовават се на статистиката и разглеждат потребителите. Но колкото повече напредват, толкова повече те гледат на човека като на човек.

Терминът “high tech” се появява за пръв път още в далечната 1958г. в статията “Atomic Power for Europe”, публикувана в „New York Times“. Днес високите технологии са нарицателно за най-новите и развиващи се дейности. Към тях спадат микроелектрониката, информационните технологии, роботиката, нанотехнологиите, космическите технологии, биотехнологията, телекомуникациите и други развиващи се съвременни отрасли с голямо приложение в целия свят.

Общото между всички тези икономически области е в разглеждането на човека като човек и изследването му, изучаването му и прилагане на наученото в разработваните технологии, защото човекът във високите технологии е на първо място. Той не е потребител, нито съвкупност от социални параметри, а е на върха на вниманието на цели науки.

...

Взаимодействие между човека и компютъра

През 80-те години на XX в., се поражда нова за това време дисциплина, която авторитетите наричат взаимодействие човек – компютър (англ. Human-ComputerInteraction, съкр. HCI). Дисциплината се превръща в основно научно-изследователско направление в информатиката, което изучава процесите, протичащи във взаимодействието между човека и компютърните системи и днес е в основата на разработване на множество съвременни технологични продукти.

Първоначално взаимодействието човек – компютър включва в себе си когнитивни науки и човешки фактори. За последните три десетилетия към тази дисциплина се приобщават много специалисти от други дисциплини. Те постепенно обогатяват направлението с още много нови подходи и концепции и включват към него различни области от изследователски и практически направления от ориентираната към човека комуникация и информатика (англ. Human Centered Communication and Informatics, съкр. HCCI). Основното правило, което е развило много дисциплини в създаването на технологии, вече е новите продукти да имат добър дизайн и ползваемост.

Насочването на огромно внимание към дизайна на продуктите влиза във всички производствени сфери – персонални компютри, мобилни устройства, инструменти и машини за строителството, здравна техника, транспорт, софтуерни продукти, уебсайтове.

...

Първоначалните научни изследвания в областта на взаимодействието човек – компютър са били върху компютърните науки и по-конкретно с основен фокус върху приложения за персонална продуктивност чрез използване на текстови и таблични редактори. Тази нова област непрекъснато се е обогатявала и е надминала своите граници. В последствие взаимодействието човек – компютър е обхванало визуализацията, информационните системи и процесите за разработка на компютърни системи и много области на дизайна.

Днес взаимодействието човек – компютър се включва в обучението по информационни технологии, психология, дизайн, комуникационни науки, когнитивна наука, информационни и технологични науки, системи за управление на информацията и индустриално, производствено и системно инженерство. Изследванията и дейностите включват всички тези аспекти и може да се каже, че ги обединяват. В резултат на това развитие на дисциплината, сега тя не е така фокусирана в ядрото си по отношение на ключовите си понятия, методи и схващания за технологиите, устройствата, приложенията и потребителите, както е била преди повече от 20 години.

...